Esbjerg Kunstmuseum er et museum for moderne kunst og samtidskunst, der er kendt for at fungere som eksperimentarium, hvor både børn og voksne kan få overraskende oplevelser.

På museet får kunstnere ofte frie tøjler til at afprøve anderledes ideer, ligesom traditionelle opfattelser af, hvad en udstilling er, tit udfordres og gentænkes. Det betyder, at kunsten præsenteres på nye måder - for eksempel i sammenhæng med musik og naturvidenskab.

I museets æstetiske laboratorium inviteres alle til at eksperimentere med farver, illusioner og optiske tricks, mens de mange interaktive formidlingsposter indbyder til personligt engagement og fordybelse.

I duftinstallationen Wittgensteins have skal man bruge lugtesansen til at fremkalde sine egne billeder, mens de åbne magasiner byder på udtræksvægge fyldt med malerier.


Læs om de aktuelle udstillinger og arrangementer på www.eskum.dk

 

 
Særudstillinger på Esbjerg Kunstmuseum i 2018:

10. februar - 13. maj

SELVSPEJLINGER

Hvordan kan kunsten inddrage betragteren på direkte og personlige måder? Hvordan kan vi spejle os selv i kunsten? Og hvordan kan kunsten spejle den tid, vi lever i?

Med udstillingen sætter vi på flere niveauer fokus på fænomenet selvspejlinger. Gennem bå-de indlånte værker og markante værker fra museets samling udfoldes spejlingerne på forskel-lige måder, rammesat af to store installationer. I entreen til udstillingen kan museets gæster opleve sig selv på ny i Existential Photo Booth, som er resultatet af et utraditionelt samarbejde mellem kunstneren Nina Saunders og eksistenspsykologen Ernesto Spinelli. Her kan alle museumsgæster få taget et portrætfoto, der efterfølgende projiceres op på væggen. Hver gang et nyt foto bliver taget, dobbelteksponeres det foregående med de tidligere billeder, så alle portrætter til sidst integreres fuldstændig med hinanden. Derved udfoldes forholdet mellem det individuelle og det universelle på en involverende og meget umiddelbar måde.

I Olafur Eliassons installation Surroundings Surrounded i den modsatte ende af udstillingen kan betragteren bevæge sig ind i en mørk korridor. Her mødes man af en horisontlinie, der består af blinkende lys, og som på grund af spejleffekter synes at fortsætte i det uendelige. Gæsten bringes i en diffus situation, hvor hun kun glimtvis er tilstede. Udstillingens værker fokuserer således på spejlingens flygtighed, på iscenesættelse, selvoplevelse og selvfremstil-ling – og de rumlige greb i udstillingssalen vil yderligere forstærke disse forhold. Dermed er udstillingen også en indirekte kommentar til selfie-kulturens forevigelse af et uendeligt antal flygtige nu’er, hvor kunsten i stigende grad bruges som kulisse til at sætte individet i scene.

 

9. juni - 2. september

SELVSPEJLINGER 2

Hvad sker der med oplevelsen af et kunstværk, når det indsættes i nye sammenhænge? Hvor-dan kan en udstilling fungere som en proces i stedet for et færdigt udsagn? Og hvordan kan vores spejling i kunsten åbne for nye dimensioner, som vi måske ikke så før?

Esbjerg Kunstmuseum har gennem mange år eksperimenteret med selve udstillingensgenren og har en lang tradition for at afprøve forskellige præsentationsformer ved kontinuerligt at fremsætte nye, visuelle argumenter. Med Selvspejlinger 2 fortsætter vi disse undersøgelser ved at udvikle udstillingen som en dynamisk størrelse, der potentielt kan justeres og gen-fortolkes i det uendelige, så nye betydninger og sammenhænge bringes i spil.

Igen udforskes den måde, hvorpå den besøgende iscenesættes gennem værkerne, så pub-likums spejlinger i kunsten bliver omdrejningspunkt for udstillingens tematiske snit. Nogle værker vil gå igen fra den ene udstilling til den anden, mens andre skiftes ud med nye indlån eller omplaceres og indgår i nye kontekster. For eksempel spændes udstillingen igen ud mellem Nina Saunders’ og Ernesto Spinellis Existential Photo Booth og Olafur Eliassons Surroundings Surrounded – stor-skala installationer, der inddrager den besøgende på direkte og kropslige måder. 

Selvspejlinger 2 vil fokus især blive rettet mod museumsgæstens ubevidste og til tider over-raskende iscenesættelse. Derved fremhæves også vores skrøbelige position i verden samtidig med, at det element af kontroltab, som i forvejen ligger i både Existential Photo Booth og Surroundings Surrounded, accentueres.

 

9. juni - 2. september

LISE BLOMBERG ANDERSEN: LEGEPLADSEN

Hvordan kan maleri udfoldes i rum? Hvordan kan det klassiske landskabsmaleri genfortolkes? Og hvordan kan naturens egen farvepalet komponeres på ny?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som kunstneren Lise Blomberg Andersen rejser med sit nye projekt Legepladsen. Udstillingen vil bestå af tre elementer: maleri, relief og installation. Den vil fylde hele museets ene særudstillingsrum og vil desuden bestå af en form for udendørs legehus, omgivet af en særegen koloristisk beplantning.

Gennem nogle år har Lise Blombergs flademaleri bevæget sig i retning af en større minima-lisme. Et intenst fokus på selve penselsstrøget er nu afløst af en optagethed af farvefladerne – af farver som moduler og rumlige komponenter. Samtidig er hun optaget af skala og har blandt andet genbrugt motiver fra sine tidligere, mindre malerier, der nu er taget ud af deres oprindelige sammenhæng og forstørret op i nye, selvstændige værker. Denne tendens foldes fuldt ud i Legepladsens udendørs installation. Her forenes farvepaletten med Blombergs interesse for planter og landskab og omsættes til et rumligt værk i en undersøgelse af, hvordan maleriet ser ud i den ’rigtige’, levede verden. Selve legehuset farvesættes efter de planter, som er udvalgt til at udgøre dets ’maleriske’ omgivelser. Og på den måde flyder hus og planter, konstruktion og natur fuldstændig sammen i en symbiotisk enhed – en slags rum-ligt maleri, man kan færdes og lege i.

 

6. oktober - 13. januar 2019

WUNDERKAMMER I

Hvordan kan man skabe betingelser for en kunstoplevelse, der pirrer nysgerrigheden og fremmer kunstværkets forbindelse til den enkeltes livsverden? Hvordan kan naturvidenska-ben bidrage til at forankre kunsten i hverdagens verden? Og hvordan kan erfaringer fra netop hverdagen bruges til at udvikle selve kunstmuseets praksis?

Med projekt Wunderkammer, hvoraf denne udstilling er den første i en serie på tre, er det ambitionen at gentænke udstillingen som medium og at integrere kunst og forskning i for-skellige vidensområder, vi alle har direkte erfaring med fra vores daglige liv. For denne visio-nære udstillingsidé modtog museet Bikubenfondens fine udstillingspris VISION 2017. 

I den første Wunderkammer-udstilling arbejder vi sammen med fysikprofessor Tomas Bohr. I udstillingen integreres udvalgte kunstværker, skabt af internationalt anerkendte kunstnere, med laboratorieopstillinger og visualiseringer af videnskabelige forsøg inden for Bohrs forsk-ningsfelt i kaosteori og fluid dynamik. Fluid dynamik beskæftiger sig med væskers bevægel-ser og undersøger, hvorfor (væske)strømninger, der ellers er underkastet simple betingelser, opfører sig uhyre komplekst. Der er tale om et felt, der både beskæftiger sig med eksterne strømme og de strømme, som er inde i menneskekroppen. Således kobler udstillingen den indre og den ydre verden – det enkelte menneske og energien i den natur, som omgiver os.

 

 

Esbjerg Kunstmuseums åbningstider:
10.00 - 16.00 tirsdag - søndag. Også åbent mandage i juli og august.

Museet er lukket d. 23., 24., 25. og 31. december og 1. januar.

Priser:
Voksne kr. 60
Studerende og pensionister kr. 40
Børn under 18 gratis